NOVITOM Days 23 – 24 March 2017

Novitom gets some fresh air at Pralognan-la-Valnoise (French Alpes)